श्री.संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थानचे काही क्षणचित्रे…

129